19. Nov 2015

Reglement

Søknad og produkter
Utstillere med kunst- og håndverksprodukter, lokal mat og egenproduserte juleprodukter kan søke om plass på Julemarkedet. Arrangøren ønsker at markedet skal ha et bredt varespekter og en jury har det endelige ordet når det gjelder valg av utstillere. Arrangøren har anledning til å avvise produkter og evt. justere areal og antall dager det er søkt om. Fremleie av salgsplassen er ikke tillatt.
 Utstilleren vil få tilbud om plass pr. e-post.

Betaling
Ingen utstillere blir godkjent før søknadsskjemaet foreligger i ferdig utfylt stand. Utstilleren bekrefter plassen som er tilbudt ved å betale påmeldingsgebyret innen fristen. Betalingsfrist er 14 dager. Påmeldingsgebyret refunderes kun hvis arrangøren avlyser Julemarkedet på grunn av for få utstillere. Etter 21. oktober er påmeldingen bindende og det er ikke mulig å få leiesummen refundert.

Leie av salgsplass

 
Det er ikke lov å bruke egen stand/telt inne på julemarkedet. Julemarkedet stiller med teltløsninger og boder. Julemarkedet tilbyr medlemmer av Bondens marked plass i eget telt. Utstillere vil hovedsakelig bli prioritert etter lengde på salgsperioden (antall dager på Julemarkedet).

Det er en betingelse for deltakelse på markedet at utstillerne pynter salgsplassene sine og skaper julestemning. Plakater/skilt skal ha en utforming som passer til profilen på markedet og produktene. Plakater o.l. i selvlysende farger passer eksempelvis ikke med Julemarkedets profil. Vareprøver og reklamemateriell kan kun deles ut fra egen salgsplass. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne uegnet reklame. Utstillerne må selv sørge for ekstra lys inne i teltet, samt evt. skjøteledning. Utstiller er videre ansvarlig for montering og demontering av egen vare-utstilling og at det er ryddig både inne i og utenfor egen salgsplass. Avfall tømmes i anvist kontainer. Utstiller er ansvarlig for eventuelle skader som påføres teltet. Ved endt marked plikter utstiller å rydde sin respektive stand og forlate området i bra og ryddig stand. Skulle det være etterlatt mye søppel etter utstiller, vil arrangør bøtelegge utstiller kr 1500,-.

Forsikring og kontantomsetning


Utstilleren er ansvarlig for evt. forsikring av varene under julemarkedet. Utstiller forplikter seg videre til å sette seg inn i og etterleve regelverket om dokumentasjon av kontantomsetning. Regelverket er beskrevet i Skatt Midt-Norges brosjyre om kontantsalg.

Mattilsynet
Ved salg av matvarer må produsenten sørge for nødvendige tillatelser hos Mattilsynet når det gjelder produksjon og godkjent produksjonssted. Innmelding til Mattilsynet om salg av mat på Julemarkedet gjøres av arrangøren. For å kunne registrere seg hos Mattilsynet må man ha norsk organisasjonsnummer med registrert adresse i Norge.

Sikkerhet
Tillatelse til grilling/steking skal om nødvendig innhentes på forhånd og alle utstillere plikter å ha eget egnet brannslokkeutstyr på salgsplassen. Julemarkedet sørger for vakthold på området men tar ikke ansvar for produkter/personlige eiendeler.

Kjøretøy og parkering
 
Det er ikke tillatt med transport eller parkering med bil/tilhenger på markedsområdet i åpningstiden. Utstilleren må selv ordne med parkering på regulerte parkeringsplasser.

Opp- og nedrigg, åpningstider


Opp- og nedrigg skal foregå til bestemte tider. Utstiller forplikter å holde seg til oppsatte åpnings- og lukketider under hele markedet. Når utstiller forlater salgsplassen skal den etterlates fri for dekorasjoner, strips o.l. For utstillere som serverer mat og drikke skal salgsplassen etterlates uten matrester og søl. Dersom dette ikke overholdes forbeholder arrangøren seg retten til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillers regning.

Julemarkedets åpningstider er kl 11.00-19.00. Opprigg starter klokken 16.00 dagen før første salgsdag. Nedrigg kan ikke starte før kl. 19.00 siste salgsdag. Registrerer arrangør nedrigg før kl 19.00 medfører dette en bot på kr. 1500 eks. mva.

Strøm
For å unngå strømbrudd under Julemarkedet er det viktig at alle utstillere benytter seg av strømkabler som er tilpasset utendørsbruk og ikke bruker mer strøm enn hva som er bestilt.

Oppmøte
Dersom utstilleren ikke møter opp innen kl 12 sin første salgsdag, mister denne retten til salgsplassen. Hvis utstilleren unnlater å møte opp en eller flere markedsdager på grunn av dårlig vær e.l., risikerer den å miste plassen de resterende dagene. Påmeldingsgebyr og bodleie vil ikke bli refundert. En eventuell beslutning om å stenge markedet ved dårlig vær tas av arrangøren.

Rapportering av omsetning

 
Alle utstillere er pliktige til å rapportere omsetningstall etter julemarkedet. Det blir sendt ut et evalueringsskjema i etterkant av arrangementet hvor dette skal fylles inn. Julemarkedet i Trondheim tilrettelegger for rapportering.

Force majeure
Dersom Julemarkedet i Trondheim på grunn av force majeure: Uforutsette forhold, brann, flom eller lignende ikke kan avvikles, vil ikke innbetalt beløp bli refundert.